Katalog informacij javnega značaja

KOKR barvni

Koroška osrednja knjižnica
dr. Franca Sušnika

Katalog informacij javnega značaja

Skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja objavljamo Katalog informacije javnega značaja na spletu.

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
Na gradu 1
2390 Ravne na Koroškem

Odgovorna uradna oseba Mag. Irena Oder, direktorica
Datum prve objave kataloga 24.4.2007
Datum zadnje spremembe 31.3.2011
Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.rav.sik.si/kijz/
Druge oblike kataloga Tiskana oblika je dostopna na sedežu organa.

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

a. Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja javnega zavoda

Javni zavod Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika opravlja v skladu z Zakonom o knjižničarstvu javno službo na področju knjižnične dejavnosti, poleg tega pa opravlja tudi mnoge druge naloge.

Tako so njene glavne naloge sledeče:

 • ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu
 • nabavlja, strokovno obdeluje in obnavlja knjižnično gradivo,
 • skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi,
 • opravlja domoznansko dejavnost,
 • utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižničarske stroke,
 • nudi strokovno pomoč vsem knjižnicam svojega območja,
 • pridobiva, izobražuje ter informacijsko opismenjuje uporabnike
 • se povezuje v enoten slovenski knjižnični informacijski sistem,
 • sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva,
 • vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega gradiva ter evidence o knjižničarski dejavnosti,
 • izvaja biliografska, inforamcijska, dokumentacijska in komunikacijska dela, namenjena javnosti
 • pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja interesa za knjižnično gradivo in knjižničarsko dejavnost,
 • se vključuje v vseživljenjsko učenje,
 • izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu,
 • zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi ali v vojni ter ob naravnih ter drugih hudih nesrečah,
 • varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik,
 • usmerja izločeno knjižnično gradivo s svojega območja
 • zagotavlja fotokopiranje in druge oblike razmnoževanja knjižničnega gradiva
 • opravlja druge naloge, določene z zakoni in predpisi.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

 • UPRAVA
  Na gradu 1, 2390 Ravne na Koroškem
  Telefon: 02 870-54-24
  Direktorica: Mag. Irena Oder (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)
  • RAČUNOVODSTVO, TAJNIŠTVO
   Na gradu 1, 2390 Ravne na Koroškem
   Telefon: 02 870-54-22
   Računovodja: Majda Podojstršek(Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)
  • SLUŽBA ZA NABAVO IN OBDELAVO GRADIVA
   Na gradu 1, 2390 Ravne na Koroškem
   Telefon: 02 870 54 26
   Vodja oddelka in koordinatorka za območnost:
   Darja Molnar (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)
 • ŠTUDIJSKI ODDELEK
  Na gradu 1, 2390 Ravne na Koroškem
  Telefon: 02 870-54-32
  • DOMOZNANSKI ODDELEK
   Na gradu 1, Ravne na Koroškem
   Tel.: 02 870 54 32
  • Koordinatorka za domoznanstvo:
   Simona Šuler Pandev (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)
  • Koordinatorka za Kamro:
   Simona Vončina (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)
 • ODDELEK ZA ODRASLE
  Na gradu 1, Ravne na Koroškem
  Tel.: 02 870 54 21
 • ODDELEK ZA OTROKE IN MLADINO
  Pionirska knjižnica Leopolda Suhodolčana
  Na gradu 1, Ravne na Koroškem
  Tel.: 02 870 54 37
 • ZUNANJE ENOTE
  • Črna na Koroškem
   Center 153, 2393 Črna na Koroškem
   Telefon: 02 823-85-41
  • Žerjav
   Žerjav 21, 2393 Črna na Koroškem
   Telefon: 02 823-96-74
  • Mežica
   Trg 4. aprila 4, 2392 Mežica
   Telefon: 02 827-77-30
  • Prevalje
   Trg 2a, 2391 Prevalje
   Telefon: 02 823-11-75
  • Leše
   Leše 68a, 2391 Prevalje
  • Kotlje
   Kotlje 3a, 2394 Kotlje
   Telefon: 02 821-50-83
  • Strojnska reka
   Stražišče 15, 2390 Ravne na Koroškem

Svet zavoda

Svet zavoda sestavlja osem predstavnikov občin ustanoviteljic, ki jih izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev imenujejo ustanovitelji, in predstavnik delavcev zavoda. V svet zavoda so bili za mandatno obdobje 2018-2022 imenovani:

 • Urška Vezonik, Občina Ravne na Koroškem, predsednica
 • Mojca Šipek, Občina Ravne na Koroškem
 • Barbara Žvirc, Občina Prevalje
 • Anika Popič, Občina Prevalje
 • Draga Mori, Občina Mežica
 • Irma Makuc, Občina Mežica
 • Mojca Petrič, Občina Črna na Koroškem
 • Petra Kunc, Občina Črna na Koroškem
 • Darja Molnar, predstavnica zaposlenih

Prva konstitutivna seja je bila 18. 12. 2018. Mandat članov Sveta traja štiri leta oziroma v skladu s statutom vsakega ustanovitelja za obdobje mandata občinskega sveta.

Strokovni svet

Strokovni svet sestavlja pet članov, ki lahko s svojimi strokovnimi oziroma poslovnimi izkušnjami in javnim ugledom prispevajo k boljšemu delovanju zavoda. Člani strokovnega sveta knjižnice so:

 • mag. Matic Neudauer, predsednik, Zveza splošnih knjižnic
 • Simona Šuler Pandev, predstavnica zaposlenih, namestnica
 • Simona Vončina, predstavnica zaposlenih
 • Lidija Štruc, DBK
 • Simona Grabner, DBK

  Mandat članov Strokovnega sveta traja za obdobje 2019–2023. 

Poslovnik o delu strokovnega sveta Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem.

 

Pooblaščena osebe za varstvo podatkov v knjižnici (od 25. 5. 2018 dalje)

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Tel.: 02 870 54 20 (prosite za pooblaščeno osebo)


b. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Direktorica: Mag. Irena Oder (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)
Na gradu 1, 2390 Ravne na Koroškem
Telefon: 02 870 54 24


c. Povezave na državni register predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa

Zakonski in podzakonski predpisi za področje kulture


d. Seznam predlogov predpisov (ministrstva in vladne službe)


e. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov Zaradi boljšega pregleda je ta segment dostopen

Povezava na:

 
f. Katalog javnih storitev, ki jih organ vodi, oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

 • izposoja gradiva
 • medknjižnična izposoja
 • organizirani predstavitveni ogledi knjižnice (tudi za posebne skupine)
 • predstavitev posebnih zbirk
 • pravljične ure z ustvarjalnimi delavnicami
 • bibliopedagoške ure in vodeni ogledi (vrtec in šola na obisku)
 • otroške lutkovne in dramske predstave
 • knjižna uganka
 • »Moja najljubša knjiga«
 • slovenski knjižnično-muzejski mega kviz
 • »Rastem s knjigo«
 • knjižne čajanke (v sodelovanju z Mladinsko knjigo)
 • knjižni vrtiljak (Koroški radio)
 • literarni večeri in druge kulturne prireditve
 • uvajanje v e-knjižnico
 • uporaba računalnikov in delovnih postaj
 • fotokopiranje in tiskanje
 • obveščanje preko elektronskih obvestil in SMS obvestil


g. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Evidenca oseb, vpisanih v Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, na podlagi vpisnice.

Evidenca temelji na Zakonu o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/2001).

Kategorije posameznikov, o katerih se vodi zbirka osebnih podatkov:

 • predšolski otroci
 • osnovnošolci
 • srednješolci
 • študenti (redni)
 • zaposleni
 • gospodinje
 • upokojenci
 • nezaposleni
 • tuji državljani
 • zaposleni v matični ustanovi
 • vojaki
 • častni člani
 • družinska izkaznica
 • organizacijske enote knnjižnice
 • pravne osebe
 • enote za medodelčno izposojo

Evidenca vsebuje naslednje podatke:

 • ime in priimek
 • datum rojstva
 • ulica in hišna številka
 • poštna številka in kraj
 • občina
 • ulica in hišna številka začasnega bivališča
 • poštna številka in kraj začasnega bivališča
 • občina začasnega bivališča
 • elektronska pošta
 • šola oz. fakulteta, letnik
 • podjetje zaposlitve
 • poklic
 • stopnja izobrazbe
 • priimek in ime staršev oz skrbnikov (za otroke do 15. leta starosti)
 • podpis


h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • Knjižnični katalog Cobiss
 • Koroški biografski leksikon
 • Dragoceno rokopisno gradivo
 • Fotoalbum
 • Artoteka


i. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO POSAMEZNIH SKLOPOV INFORMACIJ

Informacije javnega značaja so v elektronski obliki dostopne na spletu (http://www.rav.sik.si/sl) v html, pdf in word formatih. Za dostop je potreben internetni brskalnik in brskalniki za pdf oziroma MS Word format.


Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen v upravi knjižnice, Na gradu 1, 2390 Ravne na Koroškem, od ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro, s predhodno najavo na telefon: 02 870-54-24.

 

4. STROŠKOVNIK IZ 36. ČLENA ZAKONA TER MOREBITNI CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:

Morebitni stroški se obračunajo po veljavnem ceniku.

 

Naslov

Koroška osrednja knjižnica
dr. Franca Sušnika
Na gradu 1
2390 Ravne na Koroškem
Slovenija
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Telefon

02 870 54 20 - izposoja
02 870 54 21 - informacije
02 870 54 24 - direktorica
02 870 54 22 - uprava
02 870 54 30 - fax
02 620 48 72 - bukvarna

01 563 49 01 - Bibliofon
031 909 001  - Bibliofon

Zunanje povezave

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam